پائولا ساسی

پائولا ساسی

پائولا ساسی متولد 1964 دانشیار دانشگاه پروجا، ایتالیا است.

کتاب های پائولا ساسی

راهبردهای معماری پایدار