حمید نوحی

حمید نوحی

حمید نوحی متولد 1323 اصفهان بود، آرشیتکت است شاگرد پدر دکتر علی شریعتی، در سال 1341 و 1340 با بزرگانی چون طالقانی، بازرگان، سعید محسن و حنیف‌نژاد همسفر و هم سخن بود. دیپلم مطالعات پیشرفته (D.E.A) را در دانشگاه پاریس دوازدهم فرانسه در رشته شهرسازی و آمایش سرزمین (1976) گرفت. و بیش‌از 150 مقاله علمی بویژه با محوریت مبانی نظری در معماری منتشر کرد و به‌عنوان استاد در دانشگاه تهران به تدریس می‌پردازد. در حوزه تألیف و ترجمه آثاری چون «آرمان شهر اسلامی: نگاهی پدیدار شناسانه به مراسم حج»، «گسست‌های اندوهبار: روان رنجوری و بحران اجتماعی»، «مقاومت، آفرینش است»، «مبارزه، مقاومت و زندگی»، «بوم شناسی و فلسفه توسعه» و «فلسطینی آواره»، «سرشت اهریمنی پول» و... را در کارنامه‌اش دارد.

کتاب های حمید نوحی

مبارزه مقاومت زندگی


از ناسوت تا لاهوت