کارل تی. برگستروم

کارل تی. برگستروم

کارل تئودور برگستروم یک زیست شناس نظری و تکاملی و استاد دانشگاه واشنگتن در سیاتل، واشنگتن متولد 1971 است. برگستروم منتقد تحقیقات علمی کم کیفیت یا گمراه کننده است.

کتاب های کارل تی. برگستروم

اخبار و سایر چرندیات