رابرت هارتلی

رابرت هارتلی

رابرت اف. هارتلی متولد سال 1927، در حال حاضر استاد بازنشسته در بخش بازاریابی در دانشگاه ایالتی کلیولند است.

کتاب های رابرت هارتلی