عبدالحمید نقره کار

عبدالحمید نقره کار

عبدالحمید نقره کار، متولد 1322 تهران، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد.

کتاب های عبدالحمید نقره کار