جاسم منوچهری

جاسم منوچهری

جاسم منوچهری کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی از دانشگاه آزاد اسلامی و دکتری تخصصی مدیریت ورزشی از دانشگاه تهران می‌باشد.

کتاب های جاسم منوچهری

مبانی روانی دوپینگ در ورزش