دیوید جی هال

دیوید جی هال

دیوید جی هال نویسنده امریکایی در زمینه آموزش اصول مکانیک پرواز می باشد.

کتاب های دیوید جی هال

اصول مکانیک پرواز هواپیما