داگلاس ای لوک

داگلاس ای لوک

داگلاس لوک (Douglas A. Luke) یک محقق برجسته در زمینه سیاست های بهداشت عمومی، علم سیستم ها و کنترل تنباکو است. لوک کاری را هدایت می کند که عمدتاً بر ارزیابی، انتشار و اجرای سیاست های بهداشت عمومی مبتنی بر شواهد متمرکز است.

کتاب های داگلاس ای لوک