محمدرضا پورصاحبی

محمدرضا پورصاحبی

محمدرضا پورصاحبی متولد سال 1347؛ نویسنده ایرانی است.

کتاب های محمدرضا پورصاحبی

مدیریت استراتژیک


اصول و مبانی مدیریت