سارنگ قربانیان

سارنگ قربانیان

دکتر سارنگ قربانیان متولد سال 1353، مدرس دانشگاه می باشد.

کتاب های سارنگ قربانیان

طراحی کسب و کار الکترونیکی


مهندسی نرم افزار


برنامه نویسی شئ گرا