مسعود پورفرد

مسعود پورفرد

مسعود پورفرد دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی نویسنده ایرانی و متولد سال 1338 می باشد.

کتاب های مسعود پورفرد

روشنفکری دینی