جان میتون

جان میتون

جان ماتون برترین مربی اجرایی جهان و بنیانگذار/هم بنیانگذار چهار شرکت استثنایی مربیگری و توسعه رهبری است، John Mattone Global (JMG)، فرانشیز مدیریت هوشمند رهبری (ILEC)، آکادمی آنلاین رهبری هوشمند (ILOA) و IL. مربیگری بین المللی (ILCI).

کتاب های جان میتون

رهبر هوشمند