نازنین شهبانی نوری

نازنین شهبانی نوری

نازنین شهبانی نوری متولد سال 1357، نویسنده ایرانی می باشد.

کتاب های نازنین شهبانی نوری

English For The Students Of Computer Science


A General English Course


The Principles of Management in English