رابرت اس بویکس

رابرت اس بویکس

رابرت بویکس (Robert Boikess) در حال حاضر استاد گروه شیمی در دانشگاه راتگرز در پیسکاتوی، نیوجرسی است.

کتاب های رابرت اس بویکس

چگونه مسائل شیمی را حل کنیم