حنان عموزاده مهدیرجی

حنان عموزاده مهدیرجی

حنان عموزاده مهديرجي متولد سال 1360، دارای دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات از دانشگاه تهران، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های حنان عموزاده مهدیرجی