هنری کیمسی

هنری کیمسی

هنری کیمسی یکی از بنیانگذاران و طراح ارشد برنامه های یادگیری تجربی و پیشرو در موسسه آموزشی Co-Active (CTI) است.

کتاب های هنری کیمسی

کواکتیو کوچینگ