کرامت الله زیاری

کرامت الله زیاری

دکتر کرامت الله زیاری متولد سال 1332، استاد تمام ( فول پروفسور) دانشگاه تهران و متخصص در برنامه‌ریزی شهری و منطقه ای می باشد. وی  در سال 1374 به عنوان پژوهشگر نمونه کشور انتخاب شدندو چندین دوره استاد نمونه و استاد برجسته گردیده اند.دکتر زیاری تاکنون بیش از 150 پایان نامه را در برنامه ریزی شهری و شهرسازی و آمایش سرزمین و مدیریت شهری و حدود 10 رساله دکتری و یک رساله پسا دکتری را راهنمایی نموده اند. همچنین حدود 40 طرح پژوهشی ،توسعه وعمران و جامع شهری و منطقه ای رادر کشور تهیه و مجری بوده اند.

کتاب های کرامت الله زیاری