محمود زبیری

محمود زبیری

محمود زبیری،(بازنشسته) متولد سال 1320، استاد تمام، سرپرست اداری و مالی، سرپرست ایستگاه آموزشی جنگل دانشکده منابع طبعی، عضویت در شورای انتشارات دانشگاه تهران، عضویت در شورای انتشارات دانشگاه تهران، مدیریت گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، عضویت در شورای انتشارات دانشگاه تهران، عضویت در شورای انتشارات دانشگاه تهران، مدیر گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، مدیرگروه جنگلداری، عضویت در شورای انتشارات دانشگاه تهران، مدیرگروه جنگلداری، عضویت در شورای انتشارات دانشگاه تهران، عضویت در شورای انتشارات دانشگاه تهران
عضو وابسته و رئیس شاخه جنگل و محیط زیست فرهنگستان علوم، عضویت در شورای انتشارات دانشگاه تهران، عضو شوراهای تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی، نماینده در شورای تحصیلات تکمیلی پردیس، عضویت در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، عضو وابسته و رئیس شاخه جنگل و محیط زیست فرهنگستان علوم، عضو وابسته و رئیس شاخه جنگل و محیط زیست فرهنگستان علوم، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی را در کارنامه خود دارا می باشد.

کتاب های محمود زبیری