جمشید مفیدی

جمشید مفیدی

 دکتر جمشید مفیدی متولد سال 1315، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال می باشد. دکتر جمشید مفیدی دارای دکترای شیمی از دانشگاه سوربن پاریس، تألیف و انتشار  6 جلد  کتاب ازسوی انتشارات دانشگاه تهران، 3 جلد از سوی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دارنده مدال درجه اول فرهنگ مصوب شورای عالی فرهنگ، حضور در کنگره های بین المللی، فرصت های متعدد مطالعاتی و دهها مقاله علمی و پژوهشی در ژورنال های خارجی و داخلی و ... را در سوابق علمی خود دارا می باشد. 

کتاب های جمشید مفیدی