فریدون قریب

فریدون قریب

فریدون قریب متولد سال 1320، استاد بازنشسته دانشگاه پردیس هنر های زیبا / دانشکده شهرسازی است. وی دارای کارشناسی ارشد ، فنی کاراسروحه ، مهندسی معماری و P.H.D ، فنی اشتوتکارت ، شهرسازی می باشد.

کتاب های فریدون قریب