دیوید گادز شاک

دیوید گادز شاک

دیوید گادز شاک استاد بازنشسته استفان باکستر در بخش برنامه ریزی شهری و منطقه ای در دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل است. او ریاست کمیته ساختمان ها و زمین های رئیس دانشگاه و تیم طراحی و عملیات برای طرح جامع پردیس 2001 را بر عهده داشت.

کتاب های دیوید گادز شاک