محمدمهدی محمودی

محمدمهدی محمودی

دکتر محمد مهدی محمودی متولد سال 1332،  معمار و مدرس دروس معمارى و شهرسازى و موسس  مهندسین مشاور هرم پی می باشد.

کتاب های محمدمهدی محمودی