سیدحسن مطیعی لنگرودی

سیدحسن مطیعی لنگرودی

دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی متولد سال 1325، استاد بازنشسته دانشکده جغرافیا جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(روستایی) دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های سیدحسن مطیعی لنگرودی