مایکل وودز

مایکل وودز

مایکل وودز (متولد: 1946) استاد جغرافیای انسانی در موسسه جغرافیا و علوم زمین، دانشگاه آبریستویث است. او در جغرافیای روستایی، جغرافیای سیاسی و سیاست و حکومت روستایی معاصر تخصص دارد.

کتاب های مایکل وودز

جغرافیای روستایی