کامبیز بهنیا

کامبیز بهنیا

دکتر کامبیز بهنیا متولد سال 1323، دارای کارشناسی راه و ساختمان انستیتو ملی علوم کاربردی لیون فرانسه - کارشناسی ارشد زمین‌شناسی دینامیکی، گرایش آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی و ژئوشیمی آب‌ها دانشکده علوم دانشگاه پاریس - و دکتری مهندسی دانشگاه پاریس 6 می باشد.

کتاب های کامبیز بهنیا

مکانیک خاک (جلد دوم)


بناهای زیرزمینی


محاسبه تونل ها


روشهای کلی اجرا 1