مرتضی خسروی

مرتضی خسروی

دکتر مرتضی خسروی متولد سال 1313، دارای کارشناسی شیمی از دانشگاه تهران (1335)، کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه تهران (1340)، و دکترای تخصصی شیمی - پلیمر از سوربن فرانسه (1344) می باشد.

کتاب های مرتضی خسروی

شیمی نفت