جلال امینی

جلال امینی

جلال امینی متولد سال 1348، استاد پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های جلال امینی