حسن رحیمی

حسن رحیمی

حسن رحیمی متولد سال 1325، استاد بازنشسته پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های حسن رحیمی