مجتبی یمانی

مجتبی یمانی

مجتبی یمانی متولد سال 1340، استاد دانشکده جغرافیا، مدیر قطب ژئومورفولوژی و توسعه پایدار، عضو کمیته المپیاد جغرافیا، و عضو کمیته المپیاد جغرافیا ۱۴۰۰ می باشد.

کتاب های مجتبی یمانی