خسرو برگی

خسرو برگی

دکتر خسرو برگی متولد سال 1335، عضو کمیته عمران شورای عالی برنامه ریزی و رئیس کمیته تخصصی مهندسی عمران سازمان سنجش آموزش کشور ۱۳۷۰←۱۳۹۶ بوده است.

کتاب های خسرو برگی