رمضانعلی مهدوی نژاد

رمضانعلی مهدوی نژاد

رمضانعلی مهدوی نژاد، دانشیار و سرپرست گروه مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران می باشد. وی دارای Ph.D ، تربیت مدرس ، مهندسی مکانیک ۱۳۷۱ ← ۱۳۷۷، M.S ، تهران ، مهندسی مکانیک ۱۳۶۷ ← ۱۳۶۹، کارشناسی ، تهران ، مهندسی مکانیک ۱۳۵۳ ← ۱۳۵۹ است.

کتاب های رمضانعلی مهدوی نژاد