رحمت ستوده قره باغ

رحمت ستوده قره باغ

رحمت ستوده قره باغ متولد سال 1343، استاد پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی، فرآیند و نانوفناوری | زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست، استاد مشاور فرھنگی و علمی دانشجویان- دانشکده مهندسی شیمی، عضو شورای پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های رحمت ستوده قره باغ