تونی پارسونس

تونی پارسونس

تونی پارسونز استاد جغرافیای فیزیکی در دانشگاه لستر است. علایق تحقیقاتی او در زمینه ژئومورفولوژی دامنه تپه با تمرکز ویژه بر رواناب و رسوبات و حمل و نقل مواد مغذی در دامنه های دیم است. آثار او در چندین مجله و کتاب از جمله نحوه انجام امتحانات مقاله و دوره های آموزشی در جغرافیا و رشته های مرتبط با همکاری پیتر جی نایت منتشر شده است.

کتاب های تونی پارسونس