مجتبی قدیری معصوم

مجتبی قدیری معصوم

 دکتر مجتبی قدیری معصوم متولد سال 1335، استاد دانشگاه تهران، دانشكده جغرافيا، ‏ گروه جغرافياي انساني می باشد. وی دارای دكترا‏ ‎,‎ ‏۱۳۷۷‏ ‎,‎ ‏جغرافياي انساني‏ ‎,‎ ‏دانشگاه تهران ‏ ‎,‎ ‏ايران،
كارشناسي ارشد‏ ‎,‎ ‏۱۳۶۸‏ ‎,‎ ‏جغرافياي انساني‏ ‎,‎ ‏دانشگاه تهران ‏ ‎,‎ ‏ايران، كارشناسي‏ ‎,‎ ‏۱۳۶۴‏ ‎,‎ ‏جغرافياي انساني‏ ‎,‎ ‏دانشگاه تهران ‏ ‎,‎ ‏ايران است.

کتاب های مجتبی قدیری معصوم