گادفری بویل

گادفری بویل

گادفری بویل (Godfrey Boyle)، مدرس ارشد دپارتمان طراحی و نوآوری و مدیر واحد تحقیقات انرژی و محیط زیست در دانشگاه آزاد بریتانیا است. وی در سال 1972 بنیانگذار و سردبیر مجله Undercurrents، مجله "علم رادیکال و فناوری مردم" بود که الهام بخش انواع پروژه های انرژی پایدار، مسکن، حمل و نقل و اجتماعی بود.

کتاب های گادفری بویل

انرژی های نو