محمد علی زارع چاهوکی

محمد علی زارع چاهوکی

 دکتر محمد‌علی زارع چاهوکی متولد سال 1355، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی، سرپرست ایستگاه آموزشی- پژوهشی طالقان، عضو شورای فرهنگی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دبیر شورای انضباطی بدوی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، سرپرست مدیریت پشتیبانی و فنی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و عضو هیات تحریریه مجله مرتعداری می باشد.

کتاب های محمد علی زارع چاهوکی