فریدون غضبان

فریدون غضبان

فریدون غضبان متولد سال 1331، استاد دانشکده محیط زیست مهندسی محیط زیست می باشد. وی دارای Ph.D ، مک مستر ، زمین شناسی ۱۳۶۲ ← ۱۳۶۷، M.S ، مک گیل ، زمین شناسی مهندسی ۱۳۵۶ ← ۱۳۵۸، دیپلمای تخصصی ، مک گیل ، زمین شناسی ۱۳۵۵ ← ۱۳۵۶ است.

کتاب های فریدون غضبان