خلیل طالبی جهرمی

خلیل طالبی جهرمی

دکتر خلیل طالبی‌جهرمی متولد سال 1327؛ استاد بازنشسته پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های خلیل طالبی جهرمی