کالین های

کالین های

کالین های استاد دانشگاه‌های معتبری مانند اِم. آی. تی، هاروارد و بیرمنگام و یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان و پژوهشگران حوزه تحلیل انتقادی و سیاسی استپ.

کتاب های کالین های

درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی