ریچارد استپ

ریچارد استپ

ریچارد استپ، نویسنده و محقق، بیست کتاب از جمله قاتلان سریالی: ذهن ها، روش ها و ضرب وشتم بدنام ترین قاتلان تاریخ نوشته است. او همچنین برای مجله خدمات فوریت های پزشکی نوشته است.

کتاب های ریچارد استپ