علی فاخر

علی فاخر

علی فاخر متولد سال 1342، استاد پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران می باشد. وی دارای Ph.D ، نیوکاسل ، مهندسی عمران ۱۳۷۲ ← ۱۳۷۵، M.S ، تهران ، مهندسی عمران ۱۳۶۷ ← ۱۳۷۰، کارشناسی ، تهران ، مهندسی عمران ۱۳۶۲ ← ۱۳۶۷ است.

کتاب های علی فاخر