غلامعباس رضایی هفتادری

غلامعباس رضایی هفتادری

غ‍لامع‍ب‍اس‌ رض‍ای‍ی‌ه‍ف‍ت‍ادری‌ متولد سال 1337، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران دانشكده ادبيات و علوم انساني‏‎/‎‏گروه زبان و ادبيات عربي، دارای دكترا‏‎,‎‏۱۳۷۱‏‎,‎‏زبان وادبيات عرب‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ايران‏‎,‎‏ كارشناسي ارشد‏‎,‎‏۱۳۶۶‏‎,‎‏زبان وادبيات عرب‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ايران‏‎, و كارشناسي‏‎,‎‏۱۳۶۳‏‎,‎‏زبان وادبيات فارسي‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ايران‏ است.

کتاب های غلامعباس رضایی هفتادری