علی اسلامی

علی اسلامی

دکتر علی اسلامی (متولد سال 1315) دکترای تخصصی انگل‌شناسی و استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، عضو کمیسیون ثبت داروهای سازمان دامپزشکی کشور، عضو کمیته تخصصی دامپزشکی، عضو شورای آموزش دامپزشکی و عضو شورای مدیریت دانشکده دامپزشکی عضو هیأت مدیره انجمن انگل‌شناسی ایران است.
دکتر علی اسلامی در دوره تلاش علمی خود به ریاست کمیسیون علوم دامی و شیلات امور پژوهش‌های کاربردی دانشگاه تهران، مدیریت قطب ایمونوپاتولوژی دانشگاه تهران، ریاست شاخه پا توبیولوژی گروه علوم دامپزشکی و عضویت شورای مدیریت دانشکده دامپزشکی تهران رسید.
از زمینه‌های مطالعاتی بسیار شاخص دکتر اسلامی، کنترل بیولوژی آلودگی‌های کرمی نشخوارکنندگان، کار بر روی تعیین انگل‌های حیوانات مختلف ایران، کنترل بیولوژیکی نماتودهای دستگاه گوارش و تعیین سویه‌های اکینوکوکوس گرانولوزوس در کشور است.
از جمله دستاوردهای شاخص دکتر علی اسلامی می‌توان به تشخیص یک گونه جدید شپش پرنده آفریقای جنوبی به نام « Myrsidea eslami» برای اولین بار در دنیا در مجله Zootax، و تشخیص گونه جدید «Dactylogyrus» در دنیا به نام ِD.eslami یکی از مونوژن‌های آبشش ماهیان و منتشر شده در «2000،Acta Parasitologica» اشاره کرد.
در سوابق تالیفاتی مهم این استاد توانمند می‌توان به تألیف کتاب‌های با عنوان «کرم‎شناسی و بیماری‌های کرمی» در سه جلد، «روش‌های آزمایشگاهی تشخیص بیماری‌های کرمی»، و در ترجمه کتاب «بیماری‌های کرمی نشخوارکنندگان» و ترجمه «مقاومت ضد میکروبی و اهمیت آن در بهداشت عمومی» تأکید کرد.
این استاد به نام در رشته دامپزشکی، دارای بیش از ۵۰ مقاله به زبان فرانسه و انگلیسی در مجلات علمی خارجی و بیش از ۶۵ مقاله در مجلات علمی داخلی و بالغ بر ۶۰ عنوان سخنرانی مجامع علمی داخلی و خارجی در کارنامه پربار خود دارد و مدیریت بیش از ۲۰ پروژه تحقیقاتی، راهنمای بیش از ۳۰ پایان‌نامه دکترای عمومی و ۱۰ پایان‌نامه تخصصی انگل‌شناسی را نیز در فعالیت‌های پژوهشی خود به ثبت رسانده است.

کتاب های علی اسلامی