محمود ثقفی

محمود ثقفی

استاد دكتر محمود ثقفي در سال 1305 خورشيدي در تهران به دنيا آمد.وي پس از اتمام دوره متوسطه در سال 1325 دانشجوي هنرسرايعالي در دانشگاه علم و صنعت ايران شد. در سال 1328 تحصيلات خود را در رشتة مهندسي برق به اتمام رساند .نامبرده در سال 1334 براي ادامة تحصيل عازم فرانسه شد و در 1338 دكتراي مكانيك خود را دريافت كرد. وي در سال 1331 به استخدام دانشگاه تهران درآمد .و پس از سالها تدريس، تحقيق، تأليف ، ترجمه و مسافرت به مراكز علمي اروپا و آمريكا و همكاري با استادان اين مراكز علمي، به تقاضاي شخصي بازنشسته شد.دكتر ثقفي در شهريور 1378 موفق به دريافت لوح تقدير تحت عنوان « بازنشسته و پيشكسوت نمونه » از رياست جمهوري گرديد. گروه : فني و مهندسي رشته : مهندسي مكانيك تحصيلات رسمي و حرفه اي : محمود وثوقي در تهران دورة دبستان و دبيرستان را به پايان رساند و در سال 1325 دانشجوي هنرسرايعالي در دانشگاه علم و صنعت ايران شد. در سال 1328 تحصيلات خود را در رشتة مهندسي برق به اتمام رساند .نامبرده در سال 1334 براي ادامة تحصيل عازم فرانسه شد و در 1338 دكتراي مكانيك خود را دريافت كرد. دكتر ثقفي در سال 1357 براي مطالعه دربارة انرژي بادي و كاربرد آن در كشاورزي عازم آمريكا شد و پس از يك سال مطالعه در دانشگاه ايالتي آيوا (IOWA) به ايران بازگشت مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : استاد محمود ثقفي در سال 1328 تحصيلات خود را در رشتة مهندسي برق به اتمام رساند و بلافاصله به استخدام شركت نفت ايران و انگليس درآمد. وي در سال 1331 به استخدام دانشگاه تهران درآمد .وي پس از سالها تدريس، تحقيق، تأليف ، ترجمه و مسافرت به مراكز علمي اروپا و آمريكا و همكاري با استادان اين مراكز علمي، به تقاضاي شخصي بازنشسته شد. دكتر محمود ثقفي در مجامع علمي كشور منجمله كميتة‌ ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران، انجمن انرژي خورشيدي ايران و نيز انجمن مهندسان مكانيك ايران حضور داشته است. جوائز و نشانها : دكتر ثقفي در شهريور 1378 موفق به دريافت لوح تقدير تحت عنوان « بازنشسته و پيشكسوت نمونه » از رياست جمهوري شد. چگونگي عرضه آثار : همچنين وي مقالاتي نيز در مجلات خارجي و داخلي و كنفرانسهاي علمي داخل كشور دربارة استفاده از انرژي بادي ارائه كرده است. وي تاكنون 5 اثر را اختراع كرده است كه عبارتند از : ـ دستگاه اندازه گيري غلظت مايعات ـ دستگاه اندازه گيري سطوح ـ دستگاه اندازه گيري سرعت مايعات در هر نقطه از مقطع قائم يك لوله ـ حفاظت تراكتور از واژگون شدن هنگام شخم زدن در سطح شيب دار عمود بر شيب زمين ـ دستگاه اندازه گيري فاصلة افقي دو نقطة روي زمين ناهموار.

کتاب های محمود ثقفی