حسن اسدی

حسن اسدی

حسن اسدی دستجردی، استاد بازنشسته دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیرکل برنامه ریزی و روابط بین الملل دانشگاه تهران، سردبیر نشریه مدیریت ورزشی می باشد.

کتاب های حسن اسدی