قنبر ابراهیمی

قنبر ابراهیمی

قنبر ابراهیمی متولد سال 1325، استاد بازنشسته پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، دارای Ph.D ، ایالتی میشیگان ، چوب شناسی وصنایع چوب ۱۳۵۴ ← ۱۳۵۸، M.S ، ایالتی میشیگان ، چوب شناسی وصنایع چوب، ۱۳۵۰ ← ۱۳۵۴، کارشناسی ، تهران ، منابع طبیعی ۱۳۴۷ ← ۱۳۵۱ می باشد.

کتاب های قنبر ابراهیمی

چوب خشک کنی در کوره


مصالح ساختمان


واکشیده و همکشیده شدن چوب


مکانیک چوب


چند سازه چوب و پلاستیک