محمدعلی عبدلی

محمدعلی عبدلی

محمدعلی عبدلی متولد سال 1331، استا دپردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست، معاون پژوهشی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، معاونت پژوهشی دانشکده محیط زیست، و طراح سوال از مون سراسری دکترای تخصصی است.

کتاب های محمدعلی عبدلی

ورمی کمپوست


کمپوست