منصوره مظاهری

منصوره مظاهری

 منصوره مظاهري دبير كميته‌ي فني كدكس آلاينده‌هاي موادغذايي ايران، سرپرست معاونت پژوهشی- مدیر کل دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری پژوهشگاه استاندارد می باشد.

کتاب های منصوره مظاهری

کورکومین