حسین ارزانی

حسین ارزانی

حسین ارزانی متولد سال 1338، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی، رئیس کارگروه راهبردی تعادل دام ومرتع، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، مجری بازنگری برنامه های درسی رشته مرتع و آبخیزداری، ریاست انجمن علمی مرتعداری ایران، عضویت هیات ممیزه منطقه البرز، عضو کمیسیون تخصصی دانشکده های منابع طبیعی و آب و خاک دانشگاه زابل، مجری بازنگری برنامه های درسی دوره کارشناسی مرتع و آبخیزداری و دوره کارشناسی ارشد و دکتری علوم و مهندسی مرتع، عضو هیات ممیزه دانشگاه زابل، رییس کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی منابع طبیعی، عضو هیات ممیزه دانشگاه سمنان می باشد.

کتاب های حسین ارزانی