امیر مانیان

امیر مانیان

 دکتر امیر مانیان متولد سال 1337، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دارای Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت ۱۳۶۷ ← ۱۳۷۳، M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، مدیریت صنعتی ۱۳۶۳ ← ۱۳۶۶، کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت بازرگانی ۱۳۵۴ ← ۱۳۵۹ است.

کتاب های امیر مانیان